Η κατάκτηση νέας γνώσης, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η επανένταξη στην αγορά εργασίας έχουν κύριο εκφραστή τους τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Το   ΣΔΕ Άσσου – Λεχαίου λειτουργεί από το 2005 και αποτελεί «κόσμημα» για το Νομό μας, ως κεντρικός  πυλώνας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μέσα από  διετή κύκλο σπουδών και σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον, έχει οδηγήσει  σε απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου πολλούς συμπολίτες μας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης προάγει γνώσεις και δεξιότητες μέσα από ευέλικτα προγράμματα μαθημάτων, εργαστήρια,  σχέδια δράσης και επισκέψεις  και  υλοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους καθηγητές  και συμβούλους.