Η μέθοδος project είναι μια διαδικασία μάθησης της οποίας το κυρίαρχο εργαλείο είναι η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Το υπό μελέτη θέμα μπορεί να είναι από πολύ απλό έως εξαιρετικά σύνθετο. Ανεξάρτητα όμως από τη συνθετότητα του υπό μελέτη θέματος, η μεθοδολογική διαδικασία ενός project στηρίζεται στην πολυεπιστημονική και διεπιστημονική προσέγγισή του. Το κεντρικό θέμα ενός   project αποτελεί ταυτόχρονα γνωστικό αντικείμενο αλλά και εφαλτήριο για την αναζήτηση ποικίλων γνώσεων που σχετίζονται με αυτό καθώς και αφορμή για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (πνευματικών, κινητικών, κοινωνικών) των εκπαιδευομένων. Συνεπώς, ένα project αποτελεί μια εκτεταμένη μελέτη, μια σε βάθος έρευνα ενός θέματος που αναλαμβάνει μια ομάδα.

Η ομάδα συνήθως χωρίζεται σε μικρότερες υποομάδες, η κάθε μια εκ των οποίων δουλεύει μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα που σχετίζεται με το ευρύτερο υπό μελέτη θέμα. Η συνεργασία μεταξύ των υποομάδων συνθέτει το τελικό αποτέλεσμα το οποίο εκ των πραγμάτων περιλαμβάνει πολύ διαφορετικές πτυχές του θέματος.

Ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας επιτυχίας ενός project είναι το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για το υπό μελέτη θέμα. Όσο μεγαλύτερο είναι το αρχικό ενδιαφέρον τόσο πιο έντονη αναμένεται να είναι η προσπάθεια έρευνας και επίλυσης των προβλημάτων και ερωτημάτων που θα προκύψουν στην πορεία. Το ενδιαφέρον και οι προδιαθέσεις των εκπαιδευομένων πριμοδοτούν με νοήματα την προσπάθειά του. Οι εργασίες, εξελίσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο μεστό από νοήματα με βάση το οποία διασφαλίζεται η δημιουργική ικανότητα, υποκινείται η άμεση συμμετοχή των εκπαιδευομένων, ενθαρρύνεται η αναζήτηση σημαντικών γνώσεων, προωθείται η καλλιέργεια δεξιοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι γίνονται οι πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ορίζουν οι ίδιοι το θέμα της έρευνάς τους, προσδιορίζουν τα επιμέρους ερωτήματα, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, μαθαίνουν να αυτό-οργανώνονται, διατηρούν ανοιχτή στάση απέναντι στην κατεύθυνση της έρευνας και κυρίως αποδέχονται και αναλαμβάνουν την ευθύνη για το έργο που θα πρέπει να φέρουν εις πέρας.

Κατά την εργασία με project, οι εκπαιδευόμενοι  αξιοποιούν τα δυνατά του σημεία, ασχολούνται ενεργά με την έρευνα και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων, τη λήψη αποφάσεων και επιλογών. Είναι φανερό ότι η μαθησιακή διαδικασία με project διαφοροποιείται ποιοτικά ως προς τη μέθοδο και τα αποτελέσματα από την τυπική δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Οι εκπαιδευόμενοι παύουν να είναι παθητικοί δέκτες-καταναλωτές και μετατρέπονται σταδιακά σε ποικιλότροπους-δραστήριους δημιουργούς της γνώσης, της μόρφωσης και της συμπεριφοράς τους.