Εκπαιδευτές
Γλωσσικός (Ελληνική Γλώσσα) Αιμιλία Χρυσάνθου 
Αριθμητικός Δημήτριος Πέππας
Πληροφορικός Κωνσταντίνα Πίστα
& Ελένη Κουτσούκου
Γλωσσικός (Αγγλικά) Σοφία Λαμπράκη
Κοινωνικός Παναγιώτης Μανιφάβας
Επιστημονικός Παναγιώτης Τζεβελέκος
Περιβάλλοντικός Δημήτριος Σωτήρχος (Δ/ντης)
& Γεωργία Αντωνοπούλου
Πολιτισμική Αισθητική Αγωγή Δημήτριος Κρασοπουλάκος